تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب آلت تناسلی مرد” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

حضرت دانیال گوید:

 • دیدن آلت در خواب به بزرگی، شهرت و فرزند تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی آلت تو بریده باشد یا خودت آن را ببری به این معناست که صاحب فرزند نخواهی شد.
 • اگر در خواب ببینی دو آلت و یا بیشتر داری به این معناست که هم صاحب فرزند خواهی شد و هم در بین مردم به بزرگی و منزلت دست می‌یابی.

محمدبن سیرین گوید:

 • آلت تناسلی بزرگ به بزرگی، شهرت و بیماری فرزند تعبیر می‌شود و کوچک بودن آن نشانه حقارت و گم‌نامی است.
 • اگر ببینی از آلت تو مثل شاخه‌های درخت آلت‌های دیگری بیرون آمده است تعبیرش فرزندان زیاد است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بر آلت تناسلیش موی رسته است، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد. اگر در خواب ببینی کسی آلت تو را در دهان دارد و می‌مکد به این معنی است که از تو سودی به او می‌رسد.

جابر مغربی گوید:

 • اگر در خواب ببینی قسمتی از آلت تو بریده است به این معناست که صاحب فرزند کمی خواهی شد و یا اینکه از جاه و مقام تو کم می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی آلت تو بر اثر شکافتگی خونریزی می‌کند به معنای دچار شدن به ضرر و زیان مالی است و یا اینکه فرزندت از دنیا خواهد رفت.
 • اگر ببینی آلت تو جدا شده است به مردن فرزند و یا از دست دادن اموال تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی که بر آلت تو گره‌ای زده‌اند نشانه تباه شدن زندگی و معیشت توست.
 • اگر ببینی که آلت تو در میان تو شده است نشانگر این است که در جایی باید شهادت و گواهی دهی اما از انجام آن خودداری می‌کنی.
 • اگر ببینی آلت تو ورم کرده است به معنای زیاد شدن مال و اموال است. حرکت حردن آلت در خواب به افزایش نعمت و خوشبختی تعبیر می‌شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آلت تناسلی (ذکر) در خواب بر هفت وجه است:

 1. فرزند.
 2. اهل بیت (خانواده و علم).
 3. مال.
 4. عزت و سربلندی.
 5. بزرگی و مقام.
 6. طاعت (حاجت خواهی).
 7. گرو یافتن (رهن و گرو گرفتن).

تعبیر خواب خروج چیزی از آلت تناسلی مردان

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد.
 • اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تأویل دارد.
 • اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد.
 • اگر بیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد.
 • اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا.
 • اگر بیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر بیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.
 • اگر بیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط بود.
 • اگر از آلتش گربه بیرون آید به معنی این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن خواهی شد.
 • اگر از آلت تو چرک بیرون آید به معنای این است که صاحب فرزندی معلول خواهی شد.

حضرت دانیال گوید:

بیرون آمدن چرک از آلت در خواب نشانگر این است که صاحب فرزندی می‌شوی که معلول جسمی است.

جابر مغربی: اگر بیند که از سوراخ آلت تناسلی او مروارید بیرون آمد یا گوهر، دلیل کند که او را فرزند آید عالم پارسا.

دیدن خارج شدن خون از آلت تناسلی مردان در خواب

ابن سیرین گوید: اگر بیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند.

حضرت دانیال گوید: بیرون آمدن خون به جای ادرار در خواب به معنای این است که صاحب فرزندی ناقص خواهی شد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی که از آلت تو خون بیرون می‌آید به سقط جنین همسرت تعبیر خواهد شد.

تعبیر خواب راست شدن آلت تناسلی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آلت تناسلی او راست گردید و سخت شد، دلیل است بخت و اقبال او قوی شود. اگر بیند که آلت تناسلی او سخت دراز گردید، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد. اگر بیند که آلت تناسلی خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای خود نهاد، چنانکه بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید.

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب ببینی که آلت تناستی تو سفت شده است به معنای بهتر شدن بخت و اقبال تو است.

دیدن آلت تناسلی زنانه در خواب چه مفهومی خواهد داشت. برای دانستن تعابیر این گونه خواب‌ها همراه ما باشید.

دیدن اندام تناسلی مرد برای زن در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که به جای فرج، آلت مردانه دارد و حامله است، صاحب فرزند پسر می‌شود

جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که عورت مردانه دارد، چنانچه حامله باشد صاحب پسری می‌شود، ولی آن پسر نمی‌ماند و از دنیا می‌رود، ولی اگر حامله نباشد و پسر نداشته باشد، مال و اموالش زیادتر می‌شود.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که آلت مردانه دارد به این معناست که حامله است و یا حامله خواهد شد و صاحب فرزند می‌شود. اگر بیند که با آن آمیزش می‌کند به معنای انجام کار زشت است.

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد بزرگ

معبرین غربی گویند: آلت تناسلی بزرگ در رویا سمبلی از جنبه خاص از زندگی خودتان است. این جنبه نمایانگر احساس توانگری، قدرت یا رضایت از زندگی است. این خواب نشان دهنده آن است که شما احساس می‌کنید از اطرافیان خود قدرتمندتر و موفق تر هستید.

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد کوچک

معبرین غربی گویند: دیدن آلت تناسلی کوچک در خواب نمادی از احساس ضعیف بودن، ناتوانی یا حتی ناتوانی احساسی است. اگر احساس می‌کنید که در برخی از ابعاد زندگی خود کارآمد یا تاثیرگذار نیستید، دیدن این خواب چندان غیرعادی به شمار نمی‌رود.آیا احساس می‌کنید که در مقایسه با اطرافیان خود از ارزش کمتری برخوردار هستید یا از آنها ضعیف تر هستید؟ دیدن آلت تناسلی مردانه در خواب نمادی از قدرت و تسلط دیگران بر شما یا مشکلاتی است که بر هر کاری که انجام می‌دهید حاکم هستند.

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد همسر

معبرین غربی گویند: دیدن بزرگ تر یا کوچک تر شدن اندازه آلت تناسلی در خواب نشان دهنده به‌دست آوردن یا از دست دادن قدرت و اعتبار است. اگر در خواب ببینید که آلت تناسلی همسرتان بزرگ می‌شود، تعبیر آن است که همسر شما قدرتمندتر می‌شود یا شما دوست دارید که او قدرتمندتر شود. آلت تناسلی بسیار بزرگ در خواب نمادی از شخصیت عالی و فوق العاده است. شاید خواب شما به این معناست که کسی احساسات و عواطف درونی‌اش را برای خودش نگه داشته است.

کلام آخر

دیدن خواب‌هایی با محتوای آلت تناسلی، دیدن عورت مردانه توسط زن و … کاملا به شرایط زندگی فرد بیننده خواب وابسته است. مطالب ذکر شده در این مطلب تنها بیان کننده نمادی از خواب‌ها بوده و برای تفسیر کامل رویا باید تمامی عوامل تاثیر گذار آن را مانند پازلی در کنار هم چید. اگر نیاز به دریافت مفهوم خواب‌های خود دارید می‌توانید در انتهای همین مطلب آن را با دیگران به اشتراک گذارید.

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.