تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب ادرار” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب ادرار یا بول

تعبیر خواب ادرار به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب ادرار می گوید:
اگر ببیند در جایی که نباید، بول می کند اگر غمگین و قرض دار باشد از غم و قرض رها می شود، اگر ثروتمند است به اندازه ادراری که کرده است از ثروتش کم کی شود.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق می فرماید:
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد، اما آنکه درویش باشد و بنده راه آزادی باشد و بیمار را شفا بود و حبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل را معزولی بود و خلیفه را مرگ بود و قاضی را عزل و بازرگان را زیان بود، در تجارت …

تعبیر خواب ادرار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می کند یا می بیند که دیگری ادرار می کند.
به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست. اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود.
این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است.
اگر دیدید که دیگری ادرار می کند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند.
اگر دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید که رفع می شود.
چنانچه ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می رسید و بسیار نیکو است.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

حضرت دانیال در مورد تعبیر خواب ادرار می گوید:
اگر ببیند در جایی که نمی داند کجاست ادرار می کند از دیار مجهولی زن اختیار کند و اگر زن باشد شوی بر گزیند.
اگر در ادرارش خون ببیند فرزندی ناقص پیدا می کند.
اگر به جای ادرار چرک از او خارج شود فرزندش از لحاظ جسمی علتی خواهد داشت و آسیبی ناقص کننده به او وارد شود.

تعبیر خواب ادرار به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب ادار به گفته ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند در چاهی ادرار می کند مال حلالی نصیبش خواهد شد.
اگر ببیند در آب ادرار می کند فرزندی پیدا می کند عالم و دانا که به فرزانگی می رسد.
اگر ببیند مقداری از ادرارش را دفع کرد و مقداری را نگهداشت مقداری از غم و اندوه و ناراحتیش کاسته می شود.
اگر ببیند ادرارش را کس یا کسانی به خود می مالند دلیلش فرزندی عالم و داناست که مردمان از او تبعیت کنند و پیروش شوند.

تعبیر خواب ادرار به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :
اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشوارى هایى خواهید داشت.
دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیمارى، دوستان از شما دور می شوند.

لیلا برایت می گوید:
اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه آن است که از مریضى نجات پیدا خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ادرار : مورد تحقییر قرار می گیرید.
در تخت خود ادرار می کنید : منفعت های عالی در کار
به دیوار ادرار می کنید : یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می گیرد.
دیگران به دیوار ادرار می کنند :رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.
بچه ها ادرار می کنند : علامت سلامتی
یک ظرف مخصوص ادرار : آینده شما روشن و خوش خواهد بود.

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.