تعبیر خواب بیضه

تعبیر خواب بیضه

تعبیر خواب بیضه

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب بیضه” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب بیضه

بیضه که خایه یا تخم نیز نامید میشود غده جنسی که در تمام پستانداران نر وجود دارد. بیشتر معبران دیدن خواب بیضه را خوب تعبیر کردند.[منظور از اخته مردی است که بیضه خود را از دست داده باشد.]

اگر اختۀ غریبه‌ای را ببینی که صالح و درستکار است و از روی علم و حکمت صحبت می‌کند، یـعـنـی آن شخص فرشته می‌باشد که تو را به راه راست دعوت کرده و هشدار یا بشارت می‌دهد (زیرا شهوت در فرشته‌ها وجود ندارد)، ولی اگر حرف‌هایش از روی علم و حکمت نباشد یـعـنـی آن شخص فرشته نیست.
اگر ببینی خودت را اخته کرده‌ای، یـعـنـی در جنگ با دشمن خوار و حقیر می‌شوی، ولی به اطاعت و بندگی خداوند مایل خواهی شد، ‌‌‌‌‌
اگر ببینی بیضۀ تو به قدری دراز شده که روی زمین کشیده می‌شود، یـعـنـی مال و اموال جمع آوری می‌کنی
اگر ببینی پوست بیضۀ خودت را کنده‌ای، یـعـنـی کسی به فرزندت ظلم و ستم می‌کند.
اگر ببینی در بیضۀ تو عیب و نقصی بوجود آمده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود و دچار غم و ناراحتی خواهی شد.
اگر ببینی بیضۀ تو ورم کرده یا مبتلا به باد فتق شده‌ای، یـعـنـی مال بسیاری به دست می‌آوری، ولی خطر دشمنان وجود دارد.
اگر ببینی کسی بیضۀ تو را محکم فشار داد و بیهوش شدی، یـعـنـی خبر مرگ فرزندت را میشنوی، ولی اگر فرزندی نداشته باشی، یـعـنـی جاه و منزلت و احترام تو کم می‌شود.
اگر ببینی بیضۀ تو با ریسمان یا چیز دیگری بسته‌ شده است، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و بسته می‌شود.
اگر ببینی خودت را اخته (از دست دادن بیضه) کرده‌ای، یـعـنـی در جنگ با دشمن خوار و حقیر می‌شوی، ولی به اطاعت و بندگی خداوند مایل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: فرزندت از دنیا می‌رود و صاحب فرزند دیگری نخواهی شد، ولی توانگر و ثروتمند می‌شوی.
اگر ببینی بیضۀ تو با ریسمان یا چیز دیگری بسته‌ شده است، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و بسته می‌شود.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود.
اگر دو خایه خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است.
اگر بیند که بیضه خود به کسی بخشید و آن کس نیز بیضه خود را به او بخشید، دلیل است که بازن یکدیگر فساد کنند.
اگر بیند بیضه خود به رغبت به کسی بخشید، دلیل است که او فرزندی حرامزاده بود، که نسبت او از کسی دیگر بود.
اگر بیند کسی خایه وی سخت گرفت و از هوش برفت، دلیل که خبر مرگ فرزند شنود.
اگر بیند که بن خایه وی ببریدند، دلیل که قوت او بریده شود.
اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد.
اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود.
اگر خایه مردمان در خواب دید، دلیل است بر باز داشتن شر دشمنان از خویش.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن بیضه مردم به خواب، بر هفت وجه است:
فرزند
اهل بیت
مال
عزت
بزرگی
طلب حاجت
مراد یافتن
دیدن خایه فرزند در خواب بر چهار وجه است:
مراد یافتن
زن خواستن
کنیزک
فرزند آوردن
تعبیرهای مربوط به اخته عبارتند از:
انسان زاهد
دیدن فرشته
عبادت کردن

تعبیر خواب بیضه به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

اگر ببینی بیضه‌ تو بریده شده یا افتاده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود.
اگر ببینی بیضه خودت را بیرون آورده‌ای و به کسی می‌بخشی، یـعـنـی فرزندان تو را متعلق و منسوب به شخص دیگری میکنند.
اگر ببینی بیضه خودت را با میل و رغبت به کسی می‌بخشی، یـعـنـی فرزند زنازاده و حرام‌زاده‌ای خواهی داشت که پدرش شخص دیگری است.

تعبیر خواب بیضه در کتاب سرزمین رویاها

بیضه‌های زخمی: مخالفانتان را شکست خواهید داد.
شما بیضه ندارید: شانس و موفقیت در معاملات

تعبیر خواب بیضه در کتاب تفسیر فرهنگ رویا

این تصویر به برانگیختگی قابلیت جنس مذکر یا غرایز آن اشاره دارد. بنابراین از دست دادن آن یا کوچک بودن آن در رویا به اضطراب در این رابطه اشاره می‌کند.
این تصویر همچنین به مردانگی از لحاظ اعتماد به نفس مردانه، قدرت و انرژی اشاره دارد.

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.