تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب تخم مرغ” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

دیدن تخم مرغ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تخم مرغ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب تخم مرغ به روایت آنلی بیتون

۱ـدیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

۲ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

۳ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

۴ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است
۵ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است
۶ـ اگرخواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

۷ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت

تعبیر خواب تخم مرغ به روایت لیلا برایت

خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ى سود مالى است. اگر در خواب ببینید که مرغى بر روى تخم‏هاى خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختى‏ها و مشکلات است. اگر در خواب کسى به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنى به کسى علاقه‏مند می شوید.

تعبیر خواب تخم مرغ به روایت کتاب سر زمین رویاها

تخم مرغ تازه : خبرهای خوش

تخم شکسته : یک مشاجره که در ادامه اش یک محکمه خواهد بود .

تخم مرغ می خورید : یک ازدواج پیش بینی میشود

شما تخم مرغهای خیلی تازه دارید : پول به دستتان می آید .

تخم مرغهای کهنه : خبرهای ناراحت کننده

پوست شکسته تخم : ضرر مالی

تخم های سفید : خبرهای خوش و جالب

تخمهای قهوه ای : خبرهای ناراحت کننده

تخمهای حنائی رنگ : یکنفر شما را تهدید می کند و می ترساند .

تخمهای رنگی : ناکامی بزرگ

تخم مرغ می خرید : شخصی که دوستش دارید به شما وفادار نیست .

مرغها تخم می کنند : درآمد مالی شما فراوان خواهد بود .

تخم ماهی : اوقات سختی در پیش دارید .

تخمها می شکند : مورد آزار قرار می گیرید .

تخم مرغها را هم می زنید : مرگ یکی از نزدیکان

تخمهای پرندگان درون لانه : پول دریافت خواهید کرد.

جوجه ها از تخم بیرون می آیند : خبرهای بسیار خوشایند

اشخاص دیگر تخمهای پرندگان را خرد می کنند : یک شکست در کار

حیوانات دیگر تخم پرندگان را می خورند : یک تغییر در اطراف شما رخ خواهد داد.

تعبیر خواب تخم مرغ به روایت حضرت دانیال

تخم مرغ در خواب کنیزک است.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

تخم مرغ

گرفتن آن : سود

پختن آن : بدگویی

خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید

تخم پرندگان دیگر : آمرزش

خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی

دیدن آن : دعوا

تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

تخم مرغ گندیده : موانع

شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

1ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

3ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

5ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.