تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب خرگوش” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب خرگوش

خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مؤنث مطیع و فرمان برتعبیر می‌شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می‌باشد. خرگوش وحشی و بازی گوش می‌تواند معنی عکس داشته باشد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است. خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند. در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه‌تان مقیم می‌شود و می‌ماند و ریشه می‌دواند.
خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب است از او دوری کنید.
خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

خرگوش به خواب دیدن نامبارک و بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.
اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.
اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که گوشت خرگوش می‌خورد، دلیل که از زنان میراث یابد.
اگر گوشت خرگوش می‌خورد نعمتی بسیار حاصل کند.

تعبیر خواب به روایت مغربی

خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.
اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن خرگوش در خواب، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.
دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.
اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.
دیدن خرگوش‌های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.
اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید.
اگر خواب ببینید خرگوش‌ها را دست آموز می‌کنید، نشانه آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن خرگوش از زنان بهره بیند.
دیدن خرگوش فرزند می‌یابد یا چیزی به او می‌رسد خوشحال می‌شود.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب یک خرگوش : مخالفان شما به هدفشان نمیرسند .

تعبیر خواب خرگوش به روایت لیلا برایت

خوردن گوشت خرگوش نشانه‌ى سود مالى است.
ديدن خرگوش سياه در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است.
اگر خواب ببينيد كه خرگوشى را گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با افراد جديدى همنشين مى‌شويد.

تعبیر خواب خرگوش به روایت محد العنبری

دیدن خرگوش در خواب، بر مردی ترسو دلالت دارد.

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.