تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب شلوار” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می‌روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می‌زنند و به خود حق می‌دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می‌کنند.
اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می‌دهد.
اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می‌آید که شرمنده می‌شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می‌کنند.
اگر ببینید شلوار می‌دوزید صاحب فرزند می‌شوی.
اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قواره پوشیده‌اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی‌تان وجود دارد به سردی می‌گراید و اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می‌گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می‌شود که نمی‌پسندید و دوست نمی‌دارید.
اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می‌گیرد.
اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده‌اید ولی بقیه لباس شما مرتب است، مثلاً پاچه‌های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب‌های نا همرنگ بر آن دوخته‌اند یا مانند دلقک‌های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می‌دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می‌آید و او کاری می‌کند که شما را سرزنش و ملامت می‌نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد.
اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده‌اید همسرتان به شما دروغ می‌گوید و احیاناً خیانت می‌کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی. اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده‌اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می‌گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می‌گیرید. اگر سبز باشد به سفر می‌روید و در پایان غمگین می‌شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر دیدن شلوار در خواب نشانه زنی عجمی یا زنی دون است.
اگر فردی در خواب ببیند که شلوار می خرد نشانه این است که کنیزکی عجیم کند.
اگر فردی در خواب ببیند که در میان شلوارش مار یا کژدمی است نشانه این است که دشمنش با عیال وی فساد می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که به او شلوار بخشیده اند نشانه این است که خادمی به وی می بخشند.
تعبیر خواب شلوار چرکی نشانه عقوبت است.
اگر مردی در خواب ببیند که شلوار سرخ در پا دارد نشانه این است که بی حرمت می شود.
اگر مردی در خواب ببیند که شلوار زرد به پا دارد نشانه این است که بیمار می شود.
دیدن شلوار رنگین در خواب برای زنان دارای تعبیری نیکو است.
اگر فردی در خواب ببیند که شلوارش گم شده است نشانه این است که خادم یا کنیزش می گریزد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر بیند شلوارش چرکین است و کهن دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.
زن ،کنیزک، خادم

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن شلوار در خواب، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه خواهید شد.
اگر در خواب پای چپ خود را در پاچه راست شلوار فرو ببرید، نشانه آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیت می‌کند.

تعبیر خواب شلوار به روایت برایت

اگر در خواب ببینید كه شلوار مى‏پوشید، به این معنا است كه باید بیشتر مراقب خود باشید.
اگر خواب ببینید كه شلوار خود را گم كرده‏اید، به این معنا است كه دیگران شما را آزار مى‏دهند.

تعبیر خواب شلوار به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب شلوار : شما زیادی حرف می زنید
شلوار به پا دارید : پول
شلوارتان را از پا درمی آورید : یک زن به شما وفادار خواهد بود .
شلوارتان را پا می کنید : اعضاء فامیل بیشتر میشوند
شلوارتان سوراخ شده : زنا
یک دختر جوان خواب شلوار مردانه ببیند : مشاجرات متعددی بر سر موضوعات مختلف در پیش دارد .
شلوار شما گلی شده : یک دورهدشوار در پیش است
شلوار کثیف یک کارگر : آینده روزهای بهتری برای شما در پیش است
در یکمهمانی شلوار بسیارتنگ پوشیده اید : به هیچکس پول قرض ندهید .

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.