تعبیر خواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب نوزاد” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب نوزاد

بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته ‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات ‌مهمی‌ دارد. باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید.

درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزاد خواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری ‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد.  گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام ‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌، بچه‌ و نوزاد در خواب‌ نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های ‌بی‌حد و حصر انسان‌ها محسوب‌ می‌شود. اگر درخوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ را دیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ و روانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید.

تعبیر خواب نوزاد به روایت محمد بن سیرین

اگر شخصی خواب ببینید که دختر دار می شود (دختر زاییدن)، تعبیر آن سلامتی و شادی از اهل است.
اگر شخصی خواب ببینید که پسر دار می شود نشانه این است که او صاحب فرزند دختر می شود.
اگر شخصی خواب ببینید که دختر دار می شود نشانه این است که او صاحب فرزند پسر می شود.

تعبیر خواب نوزاد به روایت امام صادق (ع)

: ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺯﺍﻳﻴﺪ، ﺍﺯﻧﺴﻞ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﺯﺍﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴﺮﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ، ﻣﺮﮒ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻦ نزدیک ﺍﺳﺖ.

تعبیر خواب نوزدا به روایت ابراهیم کرمانی

اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، نشانه آن است که او را زندانی خواهند کرد و باید صدقه بدهد.
اگر در خواب ببینی نوزادی را سر راه گذاشته‌اند و آنرا برمیداری نشانه آنست که از جائی که امید نداری چیزی به تو می‌رسد.

تعبیر خوابنوزاد از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن نوزاد در خواب نشانه یک پروژه کاملا جدید است. بیانگر امکانات و فرصت هاست

تعبیر خواب نوزاد از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن خواب نوزاد ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد .
اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانه آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .
اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است ، نشانه آن است که موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .
اگر دختری در خواب ببیند که صاحب نوزادی است ، نشانه آن است که باید مراقب اعمال خود باشد .
دیدن نوزاد مرده در خواب ، نشانه‌ ناراحتی و نگرانی است .
اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانه آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد .
اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .
اگر خواب ببینید در گهواره ، نوزاد زیبایی خفته است ، نشانه خوشبخت شدن و محبت به کودکان است .

تعبیر خواب نوزاد در کتاب سرزمین رویاها

تعبیــر خواب نوزاد خوشگل، شادی و آرامش است.
زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است.
تعبیر خواب کمک در زایمان یک بچه مرده شکست در کارهاست.
زن باردار خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد.
تعبیــر خواب نوزاد در حال خنده، این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند.
تعبیر خواب بچه نوزاد زشت، این است که بدشانسی در آینده سراغ شما میآید.
تعبیر خواب بغل کردن نوزاد، این است که بزودی بچه دار خواهید شد.
تعبیر خواب بچه نوزاد در قنداق، این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی
تعبیر خواب بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود.
تعبیر خواب پرستاری از بچه، این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد.

مهارتو

تعبیر خواب بچه نوزاد بیمار، این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود میآید.
تعبیر خواب بچه نوزاد می گیرید، این است که مشاجره در خانواده میکنید.
تعبیــر خواب نوزاد سرراهی، این است که ناکامی در عشق دارید.
تعبیر خواب نوزاد در گهواره، این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .
تعبیر خواب بچه نوزاد دیگران، این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است.
تعبیر خواب نوزاد زیاد، این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد.
نوازد مرده:ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ
نوازد در حال مکیدن سینه:در کتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر شخص خواب دید یک ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻜﻴﺪﻥ سینه ﻣﺎﺩﺭﺵ است به این معنی است که ﺧﻮشی ﻭ ﻟﺬﺕ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی را تجربه خواهد
اگر ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻜﻴﺪﻥ سینه ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ است یعنی :1- یک ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ، 2- ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ می ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ
دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند
تعبیر بچه در خواب، خوشبختی در خانه شماست.
تعبیر خواب بچه خودم، کمک بزرگی به شما می شود.
تعبیر خواب بچه فامیل ، یک کمک ناخواسته است.
تعبیر خواب بچه دیگران، آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است.

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.