فرهنگ سازی

متن آموزنده

متن آموزنده

متن آموزنده با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “متن آموزنده” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید. متن آموزنده خداچیست؟ کیست؟ کجاست؟ خدا در دستی ست که به یاری میگیری درقلبی ست که شاد میکنی، درلبخندی است که به لب مینشانی خدا درعطر …

متلک

متلک

متلک با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره فرهنگ زشت “متلک” گویی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.   متلک ها ممکن است رکیک باشد، ممکن است ایرادی از ظاهرت باشد یا نه کنایه های خیلی تمیز که تعریف از ظاهر و وجنات …